ⓘ Karinės pareigos ..

Achunas

Pradžioje Rusijoje achunai vadovaudavo musulmonų bendruomenėms. Vėliau, būdami aukštosios musulmonų dvasininkijos atstovai, vadovaudavo žemesniems dvasininkams keliose musulmonų "parapijose". Achunai būdavo ir kariuomenėje, jie vadovaudavo kelių karinių dalinių musulmonų dvasiškiams. kai kurių karinių apygardų štabuose būdavo vyresnieji achunai. 1736 m. buvo nurodyta baškirų gyvenamose vietose turėti keturis achunus, kurie turėjo duoti specialią priesaiką. Caro įsakymu 1783 m. buvo leista achunus skirti iš vietinių gyventojų, o ne kviesti iš Bucharos. 1788 m. pirmajam Sibiro ir Nerčinsko g ...

Adelantadas

Adelantadas – karinės pareigos ir titulas, kurį gaudavo kai kurie Ispanijos konkistadorai XV–XVII a. Adelantado pareigas gaudavo tiesiai iš Ispanijos monarcho kartu su teise tapti tam tikro regiono, kurį užkariaudavo, gubernatoriumi ir teisėju. Visos šios pareigos buvo kompensacija už numatyto regiono pradinių tyrinėjimų, apgyvendinimo ir numalšinimo Ispanijos karūnos naudai finansavimą ir organizavimą. Tokie regionai paprastai būdavo už jau buvusių audiencijų bei vicekaralių jurisdikcijos teritorijų. Adelantadai turėdavo teisę tiesiogiai bendrauti su Indijų Taryba.

Adjutantas

Adjutantas – karininkas, kuris padeda aukštesnio laipsnio karininkui, paprastai vadovaujančiam daliniui ar junginiui. Kai kuriose kariuomenėse adjutantas yra laipsnis, analogiškas štabo seržantui ar puskarininkiui.

Argbadas

Argbadas – karinis vadas, vadovaujantis piliai ar tvirtovei Sasanidų imperijoje. Argbado pareigoms skirdavo šachinšachas Sasanidų imperatorius. Argbadai buvo atsakingi už veiksmų zonos saugumą – gindavo nuo įsiveržiančių klajoklių antpuolių ir sėsliųjų priešų romėnų, kušanų atakų. Argbadus parinkdavo iš bozorganų – persų kilmingųjų, kurie užimdavo pareigas imperijos administracijoje. Argbadų pareigos iš kartos į kartą būdavo perduodamos iš tėvo sūnui, kas buvo būdinga Sasanidų imperijai. Persų argbadai atitiko viduramžių Europos kaštelionus bei šatelenus.

Bataleris

Bataleris – ūkinės pareigos Rusijos kariniuose laivuose XVIII a. pradžioje – 1917 m. Pirmą kartą paminėtos 1720 m. Jūrų statute. Laive būdavo vienas bataleris. Bataleris yra laivo komisaro padėjėjas, kuris tvarko algų mokėjimą, aprūpinimą maistu ir mundiruote. Batalerio pavaduotojas vadinosi unterbataleris. Vėliau bataleriai buvo revizoriaus pavaduotojai komisariato reikalams – aprūpinimui maistu ir mundiruote. Pagal 1885 m. Jūrų statutą kautynių metu bataleris buvo pavaldus laivo gydytojui. Batalerio pareigos buvo panaikintos 1918 m.

Bataliono adjutantas

Bataliono adjutantas – pareigos 1719–1918 m. Rusijos kariuomenėje, kurias vykdydavo paskirtas jaunesnysis karininkas. Pareigos: vykdyti kareivių ir arklių apskaitą, rašyti apie tai raportus ir pateikti bataliono vadui vidaus ir sargybos tarnybų organizavimas raštvedyba rikiuočių ir bataliono judėjimo organizavimas apmokyti žalonerius ir muzikantus marširuoti ir atlikti pareigas organizuojant tarnybą batalione Batalionų adjutantų pareigos egzistavo įvairiuose batalionuose, tarp jų ir artilerijos, pionierių, geležinkelio, karinių darbininkų, gurguolių, oreivystės ir kt.

                                     

ⓘ Karinės pareigos

  • Generolo krygscalmeisterio pareigos buvo komisariate, generalkrygskomisariate ir karinės kolegijos komisariato ekspedicijoje. Pareigos rangų lentelėje buvo
  • kapitonas angl. captain general aukštos vadovaujančios karinės pareigos Generolo kapitono pareigos pasirodė XIV a. Tada generolas kapitonas būdavo kariuomenės
  • Adjunkto pareigos buvo panaikintos 1863 m., kai buvo įvestas bendras universitetų statutas. Adjunktus pakeitė docentai. Adjunktų pareigos buvo ne tik
  • Generolas kvartirmeisteris  karinės pareigos kai kurių šalių kariuomenės vyriausiuose štabuose. Dvi karinės pareigybės  kvartirmeisteris ir generolas
  • jam pavaldus konvojaus būrys. Gevaldigerių pareigos buvo panaikintos 1862 1864 m., kai buvo kuriamos karinės apygardos ir sausumos kariuomenėje buvo panaikinti
  • Apie generolo pulkininko karinį laipsnį skaityti čia. Generolas pulkininkas pranc. Colonel général karinės pareigos Prancūzijoje Senosios santvarkos
  • užimti tam tikras pareigas karinėje organizacijoje, nors tam vien laipsnio nepakanka, reikia ir tam tikrų dalykinių įgūdžių. Karinius laipsnius paprastai
  • karinės oro pajėgos sutr. Lietuvos KOP sudedamoji Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis. KOP vadas  pulkininkas Dainius Guzas g. 1969 m. pareigas
  • d. Ordinu Už karinius nuopelnus apdovanojami kariškiai: už jų vadovaujamų padalinių, dalinių ir junginių kariškių pavyzdinį pareigos atlikimą, už tai
  • jaunesnįjį leitenantą. Nuo XVI a. kazokų bendruomenėse  karinės pareigos Vėliau  kazokų kariuomenės karinis laipsnis, analogiškas armijos paporučikiui ir kavalerijos
                                     

Flygeladjutantas

Flygeladjutantas – karinės pareigos carinėje Rusijoje. Imperatoriaus, feldmaršalo, generalisimo adjutantas, turintis karininko laipsnį. Nuo XIX a. pabaigos iki 1917 m. flygeladjutantas buvo garbės laipsnis, kurį gaudavo karininkai, tapę caro svitos nariais. Flygeladjutantai dėvėdavo specialius mundurus su pečiajuostėmis akselbantais. Flygeladjutanto laipsnis taip pat egzistavo Vokietijoje, D. Britanijoje, Bulgarijoje ir kai kuriose kitose šalyse.

                                     

Sargybinis

Sargybinis – kareivis, priklausantis sargybos būriui, kartu su visu būriu atliekantis kovos užduotį, saugantis ir ginantis paskirtus objektus. Sargybiniais paprastai būna eiliniai ir seržantai. Sargybinių pareigos ir teisės apibrėžiamos Sargybų statuto. Sargybinis, paskirtas tiesiogiai saugoti postą, yra posto sargybinis rus. часовой.

                                     

Sąveikos karininkas

Sąveikos karininkas – karininkas dalinyje, paprastai kitos kariuomenės rūšies, atstovaujantis kitos kariuomenės rūšies dalinį ir užtikrinantis šių dalinių sąveikos efektyvumą kovos veiksmuose ir užkertantis kelią galimiems šalutiniams nuostoliams. Sąveikos tikslas – geriau išnaudoti vieni kitų galimybes.

                                     

Spahbodas

Spahbodas – Sasanidų imperijos karinis laipsnis, reiškęs riterių vadą. Jis toliau buvo naudojamas ir po to, kai musulmonai užkariavo Persiją – tiek vietinių Irano dinastijų, tiek persų kultūros paveiktose šalyse. Irane valdant Pahlavių dinastijai kariuomenėje imta naudoti senovės Sasanidų imperijos karinius laipsnius. Spahbodas Pahlavių kariuomenėje reiškė generolas leitenantas. Už jį aukštesnis laipsnis buvo artešbodas, atitinkantis visišką generolą kitaip generolas pulkininkas.