ⓘ TSRS kariuomenės kariniai vienetai ..

14-oji NKVD kariuomenės geležinkelių apsaugos divizija

14-oji NKVD kariuomenės geležinkelių apsaugos divizija – TSRS NKVD kariuomenės divizija, egzistavusi 1944–1951 m., dislokuota Lietuvoje ir gretimuose regionuose.

24-asis Latvijos šaulių korpusas

24-asis Latvijos šaulių korpusas – Raudonosios Armijos junginys, egzistavęs 1939–1941 m., suformuotas iš buvusios Latvijos Respublikos kariuomenės. Nuo 1943 m. Raudonojoje Armijoje veikė dar vienas, 2-os formuotės 24-asis šaulių korpusas, tačiau šis jau nebuvo latviškas.

473-asis atskirasis ryšių batalionas

473-asis atskirasis ryšių batalionas – Raudonosios Armijos ryšių dalinys, įėjęs į 29-ojo teritorinio šaulių korpuso sudėtį. Suformuotas 1940 m. rugpjūtį kartu su 29-ojo teritorinio šaulių korpuso valdyba. Veikiančioje armijoje buvo nuo 1941 m. birželio 22 d. iki 1941 m. rugsėjo 1 d. 1941 m. birželio 22 d. buvo dislokuotas Vilniaus rajone, buvo korpusinis ryšių batalionas 29-ajame šaulių korpuse I formuotės. Kovos kelias sutapo su korpuso keliu. Nuo 1941 rugsėjo 1 d. mūšiuose nedalyvavo. Išformuotas 1941 m. rugsėjo 23 d. kartu su 29-ojo korpuso valdyba.

615-asis korpusinis artilerijos pulkas (TSRS)

615-asis korpusinis artilerijos pulkas, 615-asis haubicų artilerijos pulkas – Raudonosios Armijos dalinys, egzistavęs 1940–1941 m., suformuotas iš buvusios Lietuvos kariuomenės dalinių.

Astrachanės-Kaspijos karinė flotilė

Astrachanės-Kaspijos karinė flotilė – Raudonojo laivyno junginys Rusijos pilietinio karo metais. Sukurtas 1918 m. spalio mėn. Astrachanei ir upių komunikacijoms apatinėje Volgoje bei Šiaurės Kaspijai ginti. Iki tol rajone veikė Astrachanės krašto karinis laivynas, kurį rudenį sustiprino iš Kronštato atsiųsti minininkai ir povandeniniai laivai. 1918 m. lapkritį flotilė turėjo 50 karinių laivų ir 6 hidrolėktuvus. 1918 m. gruodžio mėn. flotilė buvo pavaldi Kaukazo-Kaspijos fronto vadovybei. 1919 m. pradžioje didelę dalį Kaspijos jūros valdė baltagvardiečių ir interventų Kaspijos flotilė 21 gi ...

Čiudės karinė flotilė

Čiudės karinė flotilija – Peipaus ežere du kartus egzistavusi karinė flotilė. Flotilė pirmą kartą sukurta 1918 m. balandžio mėn. 1919 m. pavasarį ir vasarą dalyvavo karo veiksmuose prieš generolo N. Judeničiaus kariuomenę. 1919 m. rugpjūčio mėn. išformuota. Antrą kartą sukurta 1941 m. liepos mėn. Paskirtis – padėti Raudonajai Armijai užtikrinant komunikacijas Peipaus-Pskovo ežerų komplekse Leningrado kryptyje. Pagrindinė bazė – Gdovas. 1941 m. rugpjūčio 27 d. flotilė išformuota.

                                     

ⓘ TSRS kariuomenės kariniai vienetai

  • Ilmenio karinė flotilė rus. Ильменская военная флотилия - TSRS Karinio jūrų laivyno flotilė, sukurta 1941 m. birželio mėn. Šiaurės vakarų fronto sudėtyje
  • nešiojo ankstesniąją Lietuvos kariuomenės uniformą su Raudonosios Armijos skiriamaisiais ženklais. Prieš Vokietijai užpuolant TSRS 615 - asis pulkas buvo dislokuotas
  • NKVD kariuomenės geležinkelių apsaugos divizija rus. 14 - я дивизия войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений TSRS NKVD kariuomenės divizija
  • Dunojaus karinė flotilė rus. Дунайская военная флотилия TSRS Karinio jūrų laivyno operatyvinis junginys flotilė Dunojuje, pirmą kartą suformuota
  • Ramiojo vandenyno flotilė rus. Северная Тихоокеанская военная флотилия TSRS Karinio jūrų laivyno flotilė, suformuota 1939 m. rugpjūčio mėn., skirta ginti
  • žemėse ar kazokų kariuomenių žemėse. Sričių valdymo sistema skyrėsi nuo gubernijų valdymo sistemų, nes srityse visada buvo kariuomenės daliniai, todėl
  • raketinės kariuomenės karinis vienetas atitinkantis kitų kariuomenės rūšių batalioną. Divizionai yra buvę kavalerijoje, geležinkelių kariuomenėje žandarmerijoje
  • vadinosi karinės apygardos kariuomenės vadu Sankt - Peterburgo karinės apygardos kariuomenei vadovavo caras jam buvo pavaldūs visi apygardos kariuomenės daliniai
  • naudojamas ir perkeltine, labiau nutolusia prasme: frontas  karinis junginys TSRS kariuomenėje karo metais frontas  politinis susivienijimas organizacija
  • Lietuviškasis nacionalinis korpusas buv. Lietuvos liaudies kariuomenės pagrindu suformuota TSRS ginkluotųjų pajėgų 11 - osios armijos nuo 1941 m. liepos pr