ⓘ Karyba ..

Academi

Academi – privati karinė įmonė, 1997 m. įkurta Eriko Princo ir Alo Klarko. Šiuo metu tai yra didžiausia JAV privati karinė įmonė, pagal kontraktą dirbanti vyriausybei ir CŽV. "Academi" centras įsikūręs Arlingtono apygardoje Virdžinijoje.

Ariergardas

Ariergardas – dalinys ar padalinys, dengiantis atsitraukiančias pagrindines jėgas. Ariergardas turi sulaikyti puolantį ar persekiojantį priešą, leisti pagrindinėms pajėgoms atsiplėšti nuo priešo ir tvarkingai atsitraukti ar užimti naujas pozicijas. Ariergardas turi nuolat vykdyti žvalgybą, kad žinotų priešo kariuomenės sudėtį, grupuotes ir judėjimo kryptis. Ariergardus plačiai naudojo praeities mūšiuose. Viduramžiais ariergardai kartu su avangardais buvo labai svarbi žygio ir kovinės rikiuočių dalis. Kovinėje rikiuotėje ariergardas rezervas buvo atskira kariuomenės kolona, kuri slėpdavosi ...

Arsenalas

Arsenalas – ginklų, amunicijos sandėlis, ginklinė; įmonė, kurioje gaminami ir taisomi ginklai. Arsenalas – karinė įstaiga, skirta saugoti, remontuoti, vesti apskaitai ginkluotės, šaudmenų ir amunicijos, išduodamos kariuomenei, taip pat čia vykdoma ginklų surinkimo, kai kurių jų atsarginių detalių gamyba. Šios įstaigos gali būti sausumos, jūrų, artilerijos, inžineriniai arsenalai.

Artilerijos parkas

Artilerijos parkas – keliaprasmė sąvoka, turinti kelias istoriškai susijusias prasmes: Karinio dalinio artilerijos ginklų ir artilerijos vilkikų visuma. Kai kuriose kariuomenėse tai padalinys, užsiimantis šaudmenų gabenimu, saugojimu ir tiekimu koviniams artilerijos, o kartais – ir pėstininkų daliniams pozicijose. Teritorija, įrengta saugoti, aptarnauti ir remontuoti karinio dalinio artilerijos ginklus ir vilkikus. pasenęs terminas Artilerijos pabūklų visuma, skirta tam tikrai užduočiai, Pvz., apgulties artilerijos parkas skirtas tvirtovių įtvirtinimams griauti. Pirmieji artilerijos parkai ...

Asas

Asas – oro mūšių meistras, paprastai numušęs 5 ar daugiau priešo lėktuvų. Skirtingų šalių kariuomenėse ribos, nuo kada pilotas būdavo pripažįstamas asu, buvo skirtingos.

Avangardas

Avangardas – žygio saugos dalis, laikinai paskirtas karinis vienetas, veikiantis pagrindinių pajėgų priešakyje. Stambaus avangardo priekyje paprastai veikia priešakinė žygio sauga. Avangardo uždaviniai: sudaryti sąlygas, kad pagrindinės pajėgos galėtų judėti reikiamu greičiu, susidūrus su mažesnėmis priešo pajėgomis jas sunaikinti nesustojant apsaugoti pagrindines pajėgas nuo netikėto priešo užpuolimo, sutikus pranašesnes – išsiskleisti ir užimti patogią mūšiui vietovę, sukaustyti priešą ugnimi ir užtikrinti pagrindinių pajėgų organizuotą išsiskleidimą ir jų įtraukimą į mūšį. Paprastai ava ...

                                     

ⓘ Karyba

 • Karyba mokslas apie ginkluotųjų pajėgų panaudojimą, ypač karo atveju. Karyba gali būti skirstoma į keletą šakų: Karinė organizacija Karinė pedagogika
 • Herbicidinė karyba herbicidinis karas angl. herbicidal warfare cheminės karybos variantas, kai siekiant karo tikslų naudoja chemines priemones herbicidus
 • mokslinės klasifikacijos kategoriją. Apie karinį dalinį skaitykie Būrys karyba Būrys lot. ordo mokslinės klasifikacijos kategorija, taikoma gyvūnams
 • Rusijos karvedys, Lietuvos didysis etmonas 1708 1709 m. Rusijos generolas feldmaršalas 1726 m. Mokėsi Grace dabar  Austrija domėjosi karyba
 • prietaisais Operacija finansai prekybos ar finansų veiksmai Operacija karyba karo veiksmai vienam uždaviniui atlikti Operacija matematika matematinis
 • Aspirantas gali reikšti: Aspirantūroje besimokantis asmuo Aspirantas karyba karinis laipsnis prancūzakalbėse valstybėse, atitinkantis praporščiko laipsnį
 • užduočių vykdymo tvarka konkrečiam laikotarpiui ekonomikoje Planas karyba numatyta karo veiksmų seka Darbų planas numatyta darbų, veiksmų seka
 • pusapskritimio formos rankena kibiro, pintinės kas išlenkta puslankiu lankas karyba sportas strėlėmis šaudantis ginklas ar ginklo arbaleto, balistos dalis
 • lizdas. Astronomija: Mesjė 2 M2 žvaigždžių spiečius Vandenio žvaigždyne. Karyba Browning M2 kulkosvaidis M2 Bradley karinio personalo transporto šarvuotis
 • Rajonas gali reikšti: Karyboje įtvirtinimų rajonas, zona tvirtovės apylinkėse, kariniai apribojimai dėl civilinių statinių, ūkinės veiklos bei kraštovaizdžio
 • Šaudymas  karyboje tai šaunamųjų ginklų naudojimas parakiniai šaulių ginklai, artilerija, raketos, torpedos ir kt. Ja naikinama: priešo gyvoji jėga
                                     

Abordažas

Abordažas – taktinis jūros kautynių būdas irklinių ir burinių laivų epochoje: laivai susikabindavo bortais, o įgulų kariai kaudavosi stengdamiesi užimti priešininko laivą. Laivų susikabinimui puolantieji naudojo abordažinius kablius. Mėgstamas piratų kovos būdas. Ištobulėjus šaunamajam ginklui ir atsiradus motoriniam laivynui, kaip jūrų kautynių būdas išnyko. Naudoja šiuolaikiniai piratai, apiplėšdami ir užgrobdami prekybinius bei kruizinius laivus Somalio pakrantėse, Indokinijos jūrose.

                                     

Arthašastra

Arthašastra – senovės Indijos mokslo veikalas skirtas nušviesti valstybės valdymo meno vingrybes bei ekonomikos politikos ir karo strategijų ypatybes. Šio veikalo autoriais yra laikomas Kautilija arba Višnugupta, kurie tradiciškai laikomi esant Čanakjos vardais, kuris buvo mokslininkas, vėliau tapęs Maurjų imperijos karališkuoju patarėju.

                                     

Desantas

Desantas karinėje taktikoje - kovinės grupės išlaipinimas iš transporto priemonės į priešo užimtą teritoriją siekiant suduoti smūgį apeinant fortifikacinius ar kitus įtvirtintus įrenginius. Jei išsilaipinimas iš laivų buvo žinomas kelis tūkstančius metų, tai tankų desantas arba oro desantas atsirado nuo Antrojo pasaulinio karo. Pokaryje prasidėjo ir šarvuotosios technikos, kurią galima pergabenti oro desantu, vystymas.

                                     

EUFOR

EUFOR – tarptautinės ginkluotosios daugianacionalinės ES pajėgos. Įsteigta 2003 m. Tikslas – taikos palaikymas ir taikos misijos. Viena paskutinių operacijų – DR Kongo 2006 EUFOR RD Congo.

                                     

Gyvoji jėga

Gyvoji jėga – kariuomenės dalis, kurią sudaro žmonės ir gyvūnai. Tai kareiviai ir karininkai bei kavalerijos, artilerijos vilkimo, gurguolių arkliai bei kiti nešuliniai gyvuliai. Šiais laikais, kai arklių ar kitų nešulinių gyvulių ginkluotosiose pajėgose praktiškai nebeliko, terminas gyvoji jėga tapo termino kariai sinonimu – ėmė reikšti praktiškai tik žmones.

                                     

Karinė žvalgyba

Karinė žvalgyba – informacijos apie karinius objektus ir subjektus, taip pat medžiagos, svarbios karo ar gynybos užtikrinimui, surinkimo teorija ir praktika. Karinė žvalgyba taip pat yra karybos disciplina. Kariuomenė turi atskiras tarnybas, besispecializuojančias šioje veikloje. TSRS žymiausia karinės žvalgybos tarnyba – GRU.

                                     

Karo taryba

Karo taryba – posėdis, šaukiamas karinės vadovybės, skirtas aptarti planams ir priimti galutiniams sprendimams. Pasak 1911-1915 m. Sankt Peterburge leistos "Karinės enciklopedijos", karo tarybos turi prasmę keliais atvejais: kai karo taryba šaukiama ne sprendimui priimti, o tik siekiant išsiaiškinti aplinkybes, kai vadas, jau priėmęs sprendimą, dar nori išsiaiškinti, ar gali pasikliauti pavaldiniais, ir kai vadas svyruoja tarp dviejų sprendimų.

                                     

Katastrofinis sunaikinimas

Katastrofinis sunaikinimas – antžeminei kovos mašinai ar orlaiviui ginklo padaryta žala, dėl kurios mašina nebegali būti naudojama ir suremontuota. Dažniausiai katastrofinis sunaikinimas įvyksta dėl to, kad užsidega degalai ar variklis arba detonuoja šaudmenys ir mašina suardoma. Katastrofinio sunaikinimo atveju įgula gali išlikti, pvz., lėktuvo pilotas gali katapultuotis.

                                     

Kodinis pavadinimas

Kodinis pavadinimas – žodis ar žodžių grupė, skirta kokiam nors objektui pavadinti, ypač siekiant nuslėpti šio objekto tapatybę. Manoma, kad pirmasis kodinius pavadinimus karinėms operacijoms vadinti ėmė naudoti Vokietijos Generalinis štabas besibaigiant Pirmajam pasauliniam karui 1917-18 m. Šie pavadinimai visų pirma turėjo padidinti saugumą, tačiau taip pat palengvino kalbą apie operacijas. Be to, parinkti kodiniai pavadinimai turėjo būti ne tik įsimenami, bet ir įkvepiantys.

                                     

Kopenhagenizacija

Kopenhagenizacija – pralaimėjusio priešo karo laivų konfiskavimas. Pirmą kartą tai buvo padaryta po to, kai 1807 m. Antrajame Kopenhagos mūšyje admirolo Gambier vadovaujamas britų laivynas sutriuškino karališkąjį Danijos ir Norvegijos laivyną. Po šios atvejo visų ar didelės dalies pralaimėjusio priešo laivų konfiskaciją ėmė gana dažnai naudoti. Angliškai tai vadino terminu angl. copenhagenize kopenhagenizuoti.

                                     

Sargyba

Sargyba – kariuomenės tarnybos dalis, kai ginkluotas padalinys saugo paskirtus objektus – įtvirtinimus, sandėlius, karinius dalinius, artilerijos ir kitus technikos parkus, areštines, tiltus ir panašius objektus. Sargybos ėjimas laikomas kovos užduoties vykdymu. Sargybą vykdo paskirtas padalinys, tuo metu vadinamas sargybos padaliniu. Padalinys sargybos metu įkuriamas sargybinėje. Žygyje vykdoma sargyba vadinama sauga.

                                     

Sužeistas mūšyje

Sužeistas mūšyje – karys, sužeistas ar kitaip sužalotas kautynėse. Tai kategorija karinių nuostolių klasifikacijoje. Šiai kategorijai priskiriami kombatantai: pažeidimus nuo biologinio ar cheminio ginklo, patyrę nudegimus, kontuzijas gavę žaizdas, patyrę lūžius jonizuojančiosios spinduliuotės kitokio ginklų poveikio. Paprastai sužeistieji laikinai ar visam laikui nebegali dalyvauti kovos veiksmuose. JAV ginkluotųjų pajėgų nariai, sužeisti mūšyje, paprastai gauna Purpurinės širdies medalį.

                                     

Ugnies galios sunaikinimas

Ugnies galios sunaikinimas – antžeminei kovos mašinai ar orlaiviui ginklo padaryta žala, kuri sunaikina mašinos ginklus ar žymiai sumažinų ju gebėjimą efektyviai kautis. Tokiu atveju sunaikinami tankų ar kitų kovos mašinų pabūklai, raketų leistuvai ar kiti pagrindiniai ginklai, dėl ko jie negali atakuoti, o dažnai – ir gintis. Paprastai taip pažeistos mašinos savo eiga gali pasitraukti iš mūšio lauko ir po to būti suremontuoti.